นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์
วันที่มีผล: 9 มกราคม 2563

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขอบเขตอย่างไร

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Statement) นี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และบริการดิจิทัลต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปยังหรือติดประกาศคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัท แอลเลอร์แกน จำกัด (Allergan plc) รวมถึงองค์กรในเครือของเรา (เรียกรวมกันว่า "แอลเลอร์แกน", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างจากท่าน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และจุดประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้พวกเขาทราบ และสิทธิ์ที่ท่านอาจจะมีในการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา ในคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะอ้างถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการดิจิทัลต่างๆ โดยเรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์" ซึ่งอาจมีการเชื่อมโยงไปถึงหรือติดประกาศคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างเกี่ยวกับท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุ ค้นหา หรือติดต่อท่าน โดยรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลสิ่งต่อไปนี้ โดยผ่านเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงไปยังคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ นั่นคือ

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มิได้ระบุถึงท่านโดยตรงโดยใช้ชื่อ (เช่น เลขที่อยู่ IP) หรือมิได้มีข้อมูลการติดต่อของท่าน แต่อาจถูกนำไปใช้เพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งที่ได้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และหากนำไปรวมกับข้อมูลอื่นบางอย่างก็สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านได้ เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อมูลสถิติประชากร
 • ตัวระบุทางออนไลน์
 • เลขที่อยู่ IP
 • ข้อมูลจากคุกกี้ของเรา
 • คุกกี้ของบุคคลภายนอก และ/หรือ
 • การใช้โซเชียลมีเดียและการนำไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวท่านโดยตรง ซึ่งอาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงเมื่อท่านติดต่อกับเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา, ใช้ฟีเจอร์หรือแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบใดๆ, ลงชื่อสมัครรับจดหมายข่าวหรือส่วนลด หรือทำการสั่งซื้อโดยตรง เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดหาข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้ปรับปรุงไฟล์ของเรา หรือจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook หากท่านกดไลก์เพจของเราหรือเข้าร่วมชุมชนโซเชียลมีเดียของเรา ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่

 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ 
 • ข้อมูลความสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การรักษา และภาวะสุขภาพที่ท่านสนใจ 
 • ข้อมูลธุรกรรม รวมถึงการสั่งซื้อ คำถาม และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของแอลเลอร์แกน และ/หรือ 
 • ข้อมูลบัญชีการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจส่งถึงเราผ่านทางสมาร์ทโฟนของท่านหรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

แอลเลอร์แกนอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของหลักปฏิบัติของสมาคมทางอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้แอลเลอร์แกนต้องติดตาม รายงาน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินและ/หรือการโอนสินทรัพย์มีค่าอื่นๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ/หรือองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข้อผูกพันในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมบริการทางวิชาชีพ การเป็นผู้สนับสนุน เงินให้เปล่าด้านการศึกษา การบริจาคเงิน การต้อนรับ การเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ และอื่นๆ นอกจากจำนวนเงินที่จ่ายให้ ข้อมูลที่แอลเลอร์แกนต้องรายงานและเปิดเผยยังรวมถึงชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของบุคลากรทางการแพทย์และ/หรือองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่มีการจ่ายเงินให้ ("ข้อมูลที่สามารถรายงานได้") การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถรายงานได้นี้จะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงเว็บไซต์ของแอลเลอร์แกน ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของหลักปฏิบัติของสมาคมอุตสาหกรรมที่มีผลใช้บังคับได้กำหนดไว้ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของแอลเลอร์แกนและ/หรือการป้อนข้อมูลที่สามารถรายงานได้ลงในเว็บไซต์โดยตรง แสดงว่าท่านเข้าใจและตกลงยอมรับว่าแอลเลอร์แกนอาจต้องรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลที่สามารถรายงานได้

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้งานอย่างไร

การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการที่เราอาจบันทึก จัดระบบ วางโครงสร้าง จัดเก็บ ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข เรียกดู ปรึกษา ใช้งาน เปิดเผยตามการส่ง การแจกจ่าย หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่น ปรับหรือรวมเข้าด้วยกัน จำกัด กำจัดทิ้ง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเพื่อการรักษาความปลอดภัยสถานที่และเครือข่ายของเรา
 • การให้อำนาจ การมอบให้ การดูแลระบบ การตรวจติดตาม และการยุติการเข้าถึงหรือการใช้ระบบ สิ่งอำนวยความสะดวก บันทึกข้อมูล ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐานของแอลเลอร์แกน
 • การติดตามธุรกรรมของท่านที่ทำกับเรา
 • การตรวจสอบโปรแกรมและบริการต่างๆ ของเราเพื่อจุดประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ในกรณีที่เรามีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รวมถึงการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยผู้ค้าของเรา
 • การดูแลระบบของเว็บไซต์ และ/หรือ
 • เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น
  • กิจกรรมด้านการตลาด รวมถึงการติดตามคุกกี้ของบุคคลภายนอกและการสร้างโปรไฟล์บนพื้นฐานของประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับเราหรือบุคคลอื่นๆ
  • เพื่อตอบสนองคำขอของท่านเกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงการจัดการบัญชีออนไลน์ของท่านกับเราและให้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง
  • เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพโดยทั่วไปแก่ท่าน (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพบางอย่าง) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา
  • เพื่อจัดหาการติดต่อสื่อสารทางการตลาดและข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่ท่าน
  • เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมส่งเสริมการขาย เช่น ของแจกฟรี รางวัล และโปรแกรมส่วนลด
  • เพื่อระบุว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมบางอย่างหรือไม่ (เช่น โปรแกรมการออมสำหรับผู้ป่วย)
  • เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน หากท่านมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพกับแอลเลอร์แกน
  • เพื่อกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาของเรา
  • เพื่อพรางตัวตนของข้อมูลเพื่อไม่ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
  • เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือเพื่อสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กับท่าน และ/หรือ
  • เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจประจำวันอื่นๆ เช่น การดำเนินการจ่ายเงินและการจัดการบัญชีการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการสัญญา การดูแลระบบของเว็บไซต์ การป้อนข้อมูล การวิเคราะห์ การป้องกันการฉ้อโกง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย


เพื่อจุดประสงค์เพิ่มเติมใดๆ หากเรามีข้อกำหนดที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอคำยินยอมจากท่าน รวมถึงจุดประสงค์ดังกล่าวที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้ เราจะขอคำยินยอมจากท่านก่อนที่เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังกล่าว

หลักพื้นฐานทางกฎหมายของเราในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างไร

หลักพื้นฐานทางกฎหมายที่ใช้บังคับในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใดๆ ของเราตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้แก่ หลักกฎหมายดังต่อไปนี้

 • พิจารณาจากคำยินยอมของท่าน: ในบางกรณี เราอาจขอให้ท่านให้คำยินยอมในการรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านให้คำยินยอมแก่เรา ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมในภายหลังได้ (หรือเลือกไม่เข้าร่วม) โดยการติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเราหากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ" ที่ด้านล่าง โปรดทราบว่าหากท่านเพิกถอนคำยินยอมของท่าน ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เกิดขึ้นแล้ว หากเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับคำยินยอม เราจะให้ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่านในเวลาที่เราได้รับคำยินยอมจากท่าน
 • การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือการดำเนินการตามสัญญา: ในกรณีเฉพาะ เราอาจจะต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้สัญญาที่ท่านเกี่ยวข้องด้วย หากเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา ท่านอาจจะไม่สามารถโต้แย้งการดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ท่านมักจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือทบทวนข้อมูลนี้ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะเป็นการขัดขวางข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา หากเราดำเนินการกับข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราภายใต้สัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญาด้วย ท่านอาจจะไม่สามารถโต้แข้งการดำเนินการนี้ได้ หรือหากท่านเลือกที่จะไม่เข้าร่วม หรือคัดค้านการดำเนินการของเรา ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา: เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการติดต่อสื่อสารกับท่าน และจัดการการติดต่อของเรากับท่านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และโอกาสทางการศึกษา นอกเหนือจากสิทธิ์อื่นๆ ที่ท่านอาจมีอยู่ซึ่งได้อธิบายไว้ด้านล่าง ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถลงทะเบียนข้อโต้แย้งของท่านโดยการติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเราหากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ" ที่ด้านล่าง

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บบีคอน (Web Becons)

เว็บไซต์ของเราอาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เว็บบีคอน ที่อนุญาตให้มีการรวบรวมข้อมูลบันทึกเว็บ (web log) เว็บบีคอน (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "แท็กการกระทำ" หรือ "เทคโนโลยี GIF แบบโปร่งใส" หมายถึง กราฟิกเล็กๆ บนหน้าเว็บหรือข้อความอีเมลที่ออกแบบมาเพื่อติดต่อหน้าเพจที่เข้าดูหรือข้อความที่เปิดอ่าน) ข้อมูลบันทึกเว็บนี้จะถูกเก็บรวบรวมเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดๆ ของเราโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์เว็บไซต์ของเรา (เรียกว่า "เว็บเซิร์ฟเวอร์")
เราอาจใช้เว็บบีคอนเพื่อช่วยระบุว่าข้อความอีเมลใดของเราที่ถูกเปิดอ่าน และมีการดำเนินการตอบกลับสำหรับข้อความนั้นหรือไม่ นอกจากนี้ เว็บบีคอนยังช่วยวิเคราะห์ประสิทธิผลของเว็บไซต์ โดยการวัดจำนวนผู้เข้าชมไซต์หนึ่งๆ และจำนวนผู้เยี่ยมชมที่คลิกบนองค์ประกอบหลักของไซต์

คุกกี้

เว็บไซต์นี้อาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถนำไปวางบนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยมีการจัดเก็บไฟล์อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เอาไว้ คุกกี้จะช่วยให้ท่านไม่ยุ่งยากในการเข้าดูข้อมูลบางอย่างอีกครั้งในบางพื้นที่ที่ลงทะเบียน เนื่องจากเราสามารถใช้คุกกี้เพื่อให้ไซต์นั้น "จดจำ" ข้อมูลที่ผู้เข้าชมได้เคยป้อนข้อมูลไว้แล้ว นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยส่งข้อมูลการใช้งานเนื้อหาอย่างเฉพาะเจาะจงให้แก่ท่าน และติดตามว่ามีการใช้หัวข้อต่างๆ ของเว็บไซต์นั้นอย่างไร เราและบุคคลภายนอกที่เรามีความสัมพันธ์ตามสัญญาด้วย อาจวางคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น บริการวิเคราะห์เว็บและบริการเครือข่ายการโฆษณา โดยการใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้เพื่อลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่าน บล็อกคุกกี้ทั้งหมด หรือรับคำเตือนก่อนที่จะมีการจัดเก็บคุกกี้ โปรดตรวจดูคำแนะนำของเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ก็อาจเป็นการจำกัดฟังก์ชันการทำงานของไซต์นั้นๆ และท่านอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ส่วนใหญ่ของไซต์นั้นได้

ไม่ต้องติดตาม (Do Not Track)

มีวิธีต่างๆ ที่ท่านสามารถป้องกันการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านได้ หนึ่งในนั้นคือการตั้งค่าการกำหนดลักษณะในเบราว์เซอร์ของท่านที่แจ้งเตือนเว็บไซต์ต่างๆ ที่ท่านเข้าชมว่า ท่านไม่ต้องการให้พวกเขารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่าน วิธีนี้เรียกว่า สัญญาณไม่ต้องติดตาม ("DNT") โปรดทราบว่าปัจจุบันเว็บไซต์และทรัพยากรบนเว็บของเราไม่ตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้จากเว็บเบราว์เซอร์ ในขณะนี้ ยังไม่มีมาตรฐานใดๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยสากลที่ระบุว่าบริษัทหนึ่งๆ ควรกระทำการอย่างไรเมื่อตรวจพบสัญญาณ DNT

Google Analytics

อาจมีการใช้ Google Analytics เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้ดีขึ้นและช่วยให้เราเข้าใจว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ถูกใช้ประโยชน์ Google Analytics ใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง และโค้ด JavaScript เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชม บริการ Google Analytics ติดตามผู้เข้าชมไซต์ที่ได้เปิดใช้งาน JavaScript ทั้งนี้ Google Analytics ติดตามโดยไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่ว่าพวกเขามาจากไหนและทำอะไรบนไซต์บ้าง Google Analytics เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุข้างต้นจากบรรดาผู้ใช้งาน

ข้อมูลนี้จะนำไปใช้เพื่อจัดการและอัปเดตเว็บไซต์ และนอกจากนี้ เราจะประเมินว่าผู้เข้าชมไซต์นี้ตรงกับข้อมูลสถิติประชากรของไซต์ตามที่คาดไว้หรือไม่ และระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลักจะไปยังตำแหน่งต่างๆ ในเนื้อหาอย่างไร

 • ก. ข้อกำหนดการไม่เข้าร่วม:

  Google analytics เสนอข้อกำหนดในการไม่เข้าร่วมสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของพวกเขา ท่านสามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกนี้ได้ที่นี่: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • ข. การใช้ข้อมูลของ Google:

  Google และบริษัทสาขาที่ Google เป็นเจ้าของทั้งหมด อาจเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยการใช้การเปิดเผยข้อมูลและการแชร์ Google Analytics โดยท่าน (โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (ซึ่งเผยแพร่ที่ http://www.google.com/privacy.html หรือ URL อื่นที่ Google อาจระบุในบางครั้ง)

ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียเพื่อให้ท่านสามารถแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตัวดำเนินการปลั๊กอินโซเชียลมีเดียที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราอาจวางคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่ออนุญาตให้ตัวดำเนินการสามารถจดจำบุคคลต่างๆ บนเว็บไซต์อื่นที่ได้เข้าชมไซต์ของเราก่อนหน้านี้ได้ หากท่านได้เคยเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียในขณะที่เรียกดูเว็บไซต์ของเรา ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียอาจอนุญาตให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียได้รับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรงที่เกี่ยวกับท่าน เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยี่ยมชมที่ได้เข้าสู่ระบบของเครือข่ายโซเชียล ไม่ว่าพวกเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับปลั๊กอินบนเว็บไซต์ของเราโดยเฉพาะหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียยังอนุญาตให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของเรา กับผู้ใช้อื่นๆ ของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของพวกเขา ทั้งนี้ แอลเลอร์แกนไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาใดๆ จากปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอินจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ท่านควรดูที่คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานข้อมูลร่วมกันของไซต์เหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กๆ

ไซต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์หรือออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

เรามีวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราใช้มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการทางเทคนิคและทางกายภาพที่มีมาตรฐานในอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิให้สูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกดัดแปลงแก้ไข ถูกเปิดเผย และทำลายทิ้ง เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แต่เฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของเราซึ่งมีความจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของเราโดยที่ท่านจะได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องโดยสอดคล้องกับประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับใครบ้างและเมื่อใด

เราอาจเปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับองค์กรต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของเราในทั่วโลก ตามที่เราได้ชี้แจงด้านล่าง
 • บุคคลภายนอกที่ทำสัญญากับเราในการจัดหาบริการต่างๆ ในนามของเรา ซึ่งต้องดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังอธิบายไว้ข้างต้น หากเราดำเนินการเช่นนั้น เราจะกำหนดให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ที่ดำเนินการในนามของเรา ต้องปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราใช้งานร่วมกับพวกเขา เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้ต้องตกลงยอมรับตามสัญญาว่า พวกเขาจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่เรา หรือให้บริการในนามของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้
 • หน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจประเมิน และหน่วยงานที่มีอำนาจ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ และผู้ตรวจประเมินเพื่อตอบสนองคำขอข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือในลักษณะอื่นใดที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติทางอุตสาหกรรมได้กำหนดไว้
 • ผู้สั่งซื้อที่เป็นบุคคลภายนอกในปัจจุบันหรือในอนาคต หากเราตัดสินใจที่จะปรับโครงสร้างหรือจำหน่ายธุรกิจของเราผ่านการขาย การผนวกกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการ เราอาจใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับผู้ซื้อในปัจจุบันหรือในอนาคต เราจะกำหนดให้ผู้ซื้อดังกล่าวปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นๆ อย่างไร

เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือในทั่วโลกของเรา ชื่อและรายละเอียดการติดต่อบริษัทในเครือของแอลเลอร์แกนนั้นสามารถดูได้ที่ https://www.allergan.com/home นอกจากนี้ บริษัทในเครือเหล่านี้อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปยังบริษัทอื่นในเครือในทั่วโลก บริษัทในเครือบางแห่งของเราและที่ตั้งของฐานข้อมูลของพวกเขาอาจอยู่ในประเทศต่างๆ ที่ไม่รับรองว่ามีการป้องกันข้อมูลในระดับที่เพียงพอเช่นเดียวกับกฎหมายในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทในเครือทุกแห่งของเรามีข้อกำหนดว่าจะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูล

เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่บุคคลภายนอกที่ทำสัญญากับเราในการจัดหาบริการต่างๆ ในนามของเรา ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังอธิบายไว้ข้างต้น บุคคลภายนอกของเรามีข้อผูกพันตามสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการมีระบบการส่งข้อมูลข้ามประเทศที่เหมาะสมเพื่อการได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามประเทศโดยเรา โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเราหากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ" ที่ด้านล่าง

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบการดูแลรักษาไว้ในช่วงระยะเวลาที่ท่านมีความสัมพันธ์กับเรา เราจะจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้โดยเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลขององค์กร ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการเก็บถาวรหรือลบทิ้ง รายละเอียดตารางเวลาของแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลสามารถดูได้ที่ https://www.allergan.com/home โปรดทราบว่าข้อมูลบางอย่างสามารถเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานกว่า หากเรามีข้อผูกพันต่อเนื่องกับท่าน หรือหากกฎหมายท้องถิ่นได้กำหนดไว้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ ที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอกที่เราเชื่อว่าอาจเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นโยบายและขั้นตอนดำเนินการที่เราอธิบายในที่นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับไซต์เหล่านั้น เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยหรือบนไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ดังนั้นเราจึงไม่มีส่วนรับผิดใดๆ ต่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกซึ่งได้รับผ่านทางการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อกับไซต์ดังกล่าวโดยตรงหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัย การรวบรวมข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลของพวกเขา

สิทธิ์ของท่านมีอะไรบ้าง

ท่านมีสิทธิ์ในการดูและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์) ที่เรามี รวมทั้งสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวท่านที่เรามีอยู่ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเพื่อจุดประสงค์ที่เราได้แจ้งไว้ หรือขอให้จำกัดวิธีดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่จำกัดบางอย่างโดยที่ไม่สามารถทำการลบข้อมูลทิ้งได้ หรือโต้แย้งการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณี ท่านอาจสามารถขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่บุคคลภายนอกที่ท่านระบุ

ในการใช้สิทธิ์ใดๆ เหล่านี้ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเราหากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ" ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล (ดูรายละเอียดในหัวข้อ "วิธีแก้ไขเยียวยาของท่าน" ที่ด้านล่าง) หากท่านคิดว่าท่านถูกละเมิดสิทธิ์

จะทำอย่างไรหากเราแก้ไขคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา หรือวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หรือประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ของเรา สำหรับการแก้ไขที่สำคัญของคำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบแล้ว

วิธีการติดต่อเราหากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับท้องถิ่น (Local Privacy Officer - "LPO") ของแอลเลอร์แกน ประเทศไทย ตามข้อมูลด้านล่าง หากท่านต้องการที่จะ:

 • ถามคำถาม
 • ยื่นข้อกังวลหรือข้อร้องเรียน
 • ยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมหรือบริการ และ/หรือ
 • หากต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ที่ระบุข้างต้น รวมถึงการเข้าถึง การแก้ไข ความสามารถในการเคลื่อนย้าย การโต้แย้ง การจำกัด และการลบทิ้ง

LPO ของแอลเลอร์แกน ประเทศไทย


ที่อยู่ทางไปรษณีย์: 

 

บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

973 อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 และชั้น 11 ห้องเลขที่ 8อี และ 11เค ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประเทศไทย

ส่งถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับท้องถิ่น

 

ที่อยู่อีเมล 

 

TH.DPO@allergan.com

 

วิธีแก้ไขเยียวยาของท่าน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลของท่าน หรือหากท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหากับเราได้โดยตรงและต้องการจะร้องเรียน โปรดติดต่อหน่วยงานทางการที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลในประเทศของท่าน