ได้รับการควบคุม1
มีประสิทธิภาพ3,5-15
ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม3
ปกติแล้วไม่ต้องใช้ยาชา16

การแช่แข็งไขมันระหว่างกระบวนการ CoolSculpting®1,2

คนส่วนใหญ่มีไขมันที่ไม่ยอมหายไป แม้ว่าจะควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายแล้วก็ตาม17,18

เทคโนโลยี การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง ใช้ความเย็นที่ได้รับการควบคุมลงไปยังเป้าหมาย และทำลายเฉพาะเซลล์ไขมันเหล่านี้เท่านั้น

ในสัปดาห์ต่อๆ ไป ร่างกายของคุณจะจัดการกับไขมันเหล่านั้นด้วยวิธีการตามธรรมชาติ และกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วออกไป

ดังนั้น เซลล์ไขมันที่ได้รับการทำการรักษาแล้วจะถูกกำจัดออกไปอย่างถาวร

การกำจัดไขมันหลังจากกระบวนการ CoolSculpting®1,2

เซลล์ไขมันที่ถูกแช่แข็งในระหว่างกระบวนการ CoolSculpting® จะค่อยๆ ถูกทำลายและหายไปจากร่างกายผ่านกระบวนการกำจัดโดยธรรมชาติของร่างกาย 2-4,19 การกระจายเซลล์ไขมันในบริเวณที่ไม่ได้รับการทำทรีตเมนต์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง12,14,15

เซลล์ไขมันหลังจากการลดน้ำหนักด้วยวิธีการแบบทั่วไป

หลังจากควบคุมอาหารและน้ำหนักลดลงแล้ว เซลล์ไขมันจะมีขนาดเล็กลง แต่จำนวนเซลล์จะยังคงเท่าเดิม20 การลดน้ำหนักไม่ได้ทำให้เซลล์ไขมันหายไป20

โดยทั่วไป น้ำหนักที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่ทำให้จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นหรือลดลง220 แต่จะทำให้ขนาดของเซลล์ไขมันเปลี่ยนไป20 เมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้น เซลล์ไขมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้น20

เซลล์ไขมันหลังจากกระบวนการ CoolSculpting®

กระบวนการแช่แข็งไขมันแบบ CoolSculpting® สามารถลดจำนวนเซลล์ไขมันจากหลายๆ บริเวณที่ได้รับการทำทรีตเมนต์ได้มากกว่า 27% หลังจากทำทรีตเมนต์ไปแล้ว 6 เดือน†9

ร่างกายจะจัดการและกำจัดเซลล์ไขมันเหล่านี้ด้วยวิธีการตามธรรมชาติ มันจะไม่ลุกลามไปยังบริเวณอื่นๆ ในร่างกายของคุณ*2,4 เซลล์ไขมันในบริเวณที่ไม่ได้ทำทรีตเมนต์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ12-15

การรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

จากการค้นคว้าวิจัยเป็นเวลาหลายปี กระบวนการ CoolSculpting® มีพื้นฐานจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์22 มีการตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้จากงานวิจัยเชิงคลินิกเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ CoolSculpting® ถึง 52 บทความ21